Algemene voorwaarden Coronavoucher

Naar aanleiding van de zeer uitzonderlijke en onvoorziene situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, mag een aantal wedstrijden in het betaald voetbal geen doorgang hebben. Daardoor heeft u geen gebruik kunnen maken van uw seizoenkaart en/of losse kaart (hierna: “Toegangsbewijs”) met betrekking tot één of meer wedstrijden. Ongeacht dat in de KNVB Standaardvoorwaarden staat aangegeven dat bij afgelasting geen recht op restitutie dan wel enige andere vorm van compensatie bestaat, willen de clubs graag een gebaar maken richting de supporters door middel van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wensen de clubs in te vullen in de vorm van een persoonlijke Coronavoucher (hierna: “Coronavoucher”). Supporters die een niet-zakelijk Toegangsbewijs hebben aangekocht via de officiële verkoopkanalen van de club (hierna: “Koper van het Toegangsbewijs”), komen in aanmerking voor de Coronavoucher onder de voorwaarden zoals in onderhavig document omschreven.

1. U heeft van TOP Oss b.v, KvK-nummer 17256426, gevestigd aan de Nelson Mandela Boulevard 24, 5342 CZ te Oss, (hierna: ‘de Club’), een Coronavoucher ontvangen omdat de KNVB, vanwege de overheidsmaatregelen, het seizoen 2019-2020 voortijdig heeft moeten beëindigen.
2. De onderstaande informatie staat specifiek op uw Coronavoucher vermeld:
– De naam ‘Coronavoucher’.
– De vouchercode.
– De naam van de koper van het Toegangsbewijs.
– De uitgiftedatum van de Coronavoucher.
– De geldigheidsduur van de Coronavoucher.
– De inwisselmogelijkheden van de Coronavoucher.
– De vindplaats van onderhavige voorwaarden.
3. Uitsluitend door de Club uitgegeven Coronavouchers met de bovenstaande informatie zijn rechtsgeldig.
4. Indien u gebruik maakt van de voucher krijgt u de volgende tegemoetkoming:
– Bij vijf wedstrijden in het seizoen 2020-2021 1 extra toegangsticket.
5. De ontvanger van de Coronavoucher is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. De Club is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of niet-ingevulde gegevens.
6. De Coronavoucher kan tot uiterlijk één (1) jaar na de uitgiftedatum worden ingewisseld. Indien u geen gebruik hebt gemaakt van de voucher en alsnog wenst te kiezen voor een geldelijke tegemoetkoming, dan is dit mogelijk vanaf elf (11) maanden na uitgiftedatum tot uiterlijk op de laatste dag dat de Coronavoucher ingewisseld kan worden. U dient dit in voornoemde periode schriftelijk aan de Club kenbaar te maken. Dit kan via: info@toposs.nl . Indien u uw keuze niet of niet tijdig schriftelijk aan de Club heeft doorgegeven conform vorenstaande, wordt ervan uitgegaan dat u alsnog heeft gekozen voor het steunen van uw Club en dat u afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming. Indien u heeft gekozen voor het inwisselen van de Coronavoucher dan wel een geldelijke tegemoetkoming, dan geschiedt dit tegen finale kwijting. Dit betekent dat er in verband met uw aankoop van het Toegangsbewijs over en weer tussen u en de Club geen rechten en verplichtingen meer zijn.
7. De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
8. De Club heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens (zoals het Toegangsbewijs) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft de Club het recht de Coronavoucher niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.
9. Handelen in strijd met deze voorwaarden en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Coronavoucher.
10. Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de Coronavoucher in te wisselen.
11. Het is niet toegestaan de Coronavoucher te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de Coronavoucher komt te vervallen.
12. Indien één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
13. Op deze voorwaarden Coronavoucher zijn mede de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen beide voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de voorwaarden Coronavoucher.